Přihláška

Začínáme. Začněte s námi!

Pro sezonu 2020 jsme zvolili zaváděcí zvýhodněné roční členství, které vám umožní vyzkoušet si naše hřiště.  Informace o platbě vám zašleme na váš e-mail v blízkých dnech.

Přihlášku nám můžete poslat pomocí formuláře, nebo vyplněnou přihlášku pro tisk z přiloženého souboru elektronicky na e-mail: rychetska@golfdobrouc.cz, či poštou na adresu: Golf Dorbouč, Dolní Dobrouč 458, 561 02.


Chcete-li, přihlášku pro tisk můžete stáhnout pomocí tohoto odkazu:

* Žadatel o členství v Golf Dobrouč souhlasí, že se seznámil se Stanovami klubu a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

* Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění v níže uvedeném rozsahu ve formě elektronické databáze. Souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb. v platném znění pro potřeby klubu.

* Souhlasím s tím, že zpracovatel Golf Dobrouč je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence České golfové federace a provozovateli hřiště. Prohlašuji, že jsem byl(a) poučen(a) o svém právu přístupu k údajům a právu na jejich opravu, jakož i o právu požadovat vysvětlení a nápravu v případě zpracování údajů v rozporu s ochranou soukromí a osobního života nebo se zákonem. Byl(a) jsem poučen(a) o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a s jejich poskytnutím souhlasím.