Stanovy klubu

Článek I.
Základní ustanovení

1. Název spolku je: "Golf Dobrouč, z. s." (dále též GD nebo "klub").

2. Sídlem klubu je: Dolní Dobrouč - Havlův palouk, 561 02, Česká republika

3. Klub je zřízen na dobu neurčitou.

4. Znak GD je graficky vyjádřen v příloze těchto stanov a stává se předmětem zápisu v rejstříku ochranných známek.

Článek II.
Základní cíle a vedlejší činnost spolku

1. Základními cíli klubu je:

a) vést členy a ostatní zájemce o golf k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

b) zajišťovat kvalitní podmínky pro sportovní golfovou činnost svých členů a široké veřejnosti,

c) propagovat golf jako sportovní volnočasovou aktivitu,

d) umožnit využívání sportovních ploch pro širokou veřejnost,

e) podílet se na výchově a podpoře mládeže v oblasti golfu,

f) zajišťovat společenské, sportovní a organizační podmínky pro provozování, podporu a propagaci golfové hry,

g) pracovat na rozvoji členské základny

2. K podpoře základních cílů klubu je klub dále oprávněn vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře klubové činnosti nebo hospodárném využití spolkového majetku. Případný zisk z činnosti spolku lze ale použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

3. Klub koordinuje svou činnost se subjektem, od něhož se odvíjí právo klubu k využívání golfového resortu a klubovny.

4. Domácím hřištěm klubu (GD) je golfové hřiště v Dolní Dobrouči.

Článek III.
Členství

1. Členem klubu může být fyzická nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s posláním klubu a jeho stanovami a hájí dobré jméno klubu.

2. Členství v klubu je dobrovolné.

3. Členství v klubu je převoditelné na jinou fyzickou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem správní rady. Správní rada je oprávněna stanovit poplatek ve prospěch klubu za převod členství.

4. Dokladem o členství v GD je platný členský průkaz se znakem klubu a údaji o členu klubu.

                  5. Vznik členství: 

                  Členství v klubu vzniká po splnění všech těchto podmínek:

- podání písemné přihlášky obsahující vůli stát se členem klubu,

- souhlas statutárního orgánu

- zaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu určeném správní radou.

Požádá-li o přijetí za člena GD právnická osoba, uvede ve své žádosti o přijetí jméno fyzické osoby, která bude oprávněna vykonávat její členská práva. Následné vykonávání členských práv právnické osoby jinou, než písemně nominovanou fyzickou osobou je možné pouze na základě písemné žádosti, projednané a potvrzené správní radou a schválené prezidentem.

O přijetí za člena klubu rozhoduje statutární orgán na základě svého volného uvážení.

Přičemž na přijetí za člena klubu není právní nárok.

Žádost nezletilé osoby musí být navíc podepsána zákonnými zástupci.

6. Členství v klubu zaniká:

a) svobodným vystoupením člena, a to dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství do sídla klubu,

b) vyloučením člena dle čl. VI. 2 nebo čl. VII. stanov,

c) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,

d) zánikem klubu GD.

f) uplynutím lhůty pro členství na dobu určitou

7. Ukončením členství nevzniká žádný nárok na finanční či jiné vyrovnání vůči klubu. Případné finanční závazky člena vůči klubu zůstávají ukončením členství nedotčené. Ve sporných případech rozhoduje Správní rada klubu.

8. Osoba, která vystoupila z GD, nebo byla vyloučena anebo vyškrtnuta, nemá žádné majetkové ani jiné nároky a práva vůči GD.

9. Přerušení a pozastavení členství:

a) v odůvodněných případech může člen klubu požádat o přerušení členství. Tuto skutečnost je povinen písemně oznámit GD včetně předpokládané doby přerušení. Po dobu přerušení platí stanovený udržovací roční příspěvek. Po dobu přerušení nemůže člen bezplatně využívat golfové zařízení GD. O přerušení nebo znovuobnovení členství musí člen požádat správní radu písemně nejpozději do konce předcházejícího kalendářního roku, kterého se přerušení týká. Minimální doba přerušení členství je jeden rok.

b) členství může být členovi pozastaveno, pokud nesplní v řádném termínu finanční či jiné členské povinnosti. Pozastavením členství se rozumí především zrušení možnosti užívání golfového zařízení GD. Pozastavení členství může být oznámeno i příslušným orgánům České golfové federace. Pozastavení členství bude členovi písemně sděleno. Pokud člen sjedná nápravu, tj. splní své členské povinnosti do 30-ti dnů od odeslání písemného upozornění, bude pozastavení členství zrušeno. V opačném případě může být členovi jeho členství ukončeno dle článku III. Členství, bodu 6.

Článek IV.
Práva a povinnost členů klubu

1. Mezi práva člena klubu patří:

a) využívat sportovní plochy a klubové zázemí klubu dle provozního řádu,

b) podílet se na činnosti klubu,

c) podávat podněty, iniciovat návrhy a připomínky orgánům klubu,

d) být informován o činnosti klubu

e) za podmínek v těchto stanovách uvedených volit a být volen do orgánů spolku.

2. Povinnostmi člena klubu je:

a) dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů klubu,

b) chránit majetek klubu a golfového resortu,

c) platit řádně a včas stanovené členské příspěvky a poplatky,

d) vystupovat a jednat slušně v duchu morálních zásad, golfové etiky, golfových zvyklostí a dodržovat provozní řád golfového hřiště,

e) šířit dobré jméno klubu,

f) poskytnout klubu svou funkční elektronickou adresu pro komunikaci v rámci klubu.

g) přihlášením do klubu uděluje člen klubu souhlas s pořízením a zveřejněním fotodokumentace i videozáznamu své osoby, a to za účelem prezentace činnosti klubu

Článek V.
Právo na informace

1. Klub informuje své členy o záležitostech klubu elektronickou formou na elektronickou adresu, kterou člen uvedl v přihlášce do klubu, případně kterou aktualizoval písemným podáním zaslaným do sídla klubu.

2. Informace všeobecné povahy je klub oprávněn sdělit svým členům vyvěšením informace na klubové vývěsce v prostorách klubovny.

3. Členové klubu mohou zasílat informace klubu buď písemným podáním zaslaným na adresu sídla klubu, nebo elektronickou formou na elektronickou adresu, která je zveřejněna na klubové vývěsce i na webových stránkách klubu.

4. Informace o členech klubu nejsou veřejně dostupné a za jejich aktualizaci a správu zodpovídá správní rada.

Článek VI.
Členské příspěvky a poplatky

1. Výši členských příspěvků a poplatků včetně data jejich splatnosti stanoví správní rada, a to na základě plánovaného rozpočtu a hospodářské situace klubu. Aktuální výše členských a dalších příspěvků a poplatků a data jejich splatnosti jsou členům k dispozici v sídle klubu, případně též na golfovém resortu, v němž klub zajišťuje svoji činnost.

2. Nezaplatí-li člen řádně a včas stanovené členské příspěvky či poplatky, může správní rada rozhodnout o jeho vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení se vydává písemně a doručuje se dotčenému členovi elektronicky na e-mailovou adresu, kterou člen klubu poskytl.

Článek VII.
Porušení pravidel chování

1. Každý člen klubu odpovídá za porušení stanovených pravidel chování. Porušením pravidel chování ve smyslu tohoto ustanovení je porušení povinností člena stanovených stanovami klubu nebo rozhodnutím orgánů klubu a závažné porušení golfové etiky.

2. Za porušení pravidel chování může správní rada uložit tato disciplinární opatření:

a) důtku nebo

b) pokutu až do výše 50.000, - Kč nebo

c) rozhodnout o vyloučení z klubu.

3. Člen klubu má právo zúčastnit se jednání správní rady při rozhodování o jeho porušení pravidel chování. Disciplinární opatření se vydává písemně a doručuje se dotčenému členovi elektronicky na e-mailovou adresu, kterou člen klubu poskytl.

4. Člen klubu odpovídá klubu za škodu, kterou mu způsobil porušením svých povinností.

5. Klub neodpovídá za škody způsobené na zdraví, životě a majetku způsobené členy spolku třetím osobám při výkonu jejich členských práv.

Článek VIII.
Orgány klubu

1.orgány klubu jsou:

a) správní rada

b) výkonná rada

c) shromáždění členů

d) další poradní orgány společnosti, rozhodne-li o jejich zřízení správní rada

Článek IX.
Správní rada

Nejvyšším orgánem klubu je správní rada. První správní rada má tři členy a v jejím čele stojí prezident klubu. Dalšími členy správní rady jsou viceprezident klubu a sekretář klubu. Prvními členy představenstva jsou členové přípravného výboru:

 Ing. Petr Kolář nar. 4.10. 1951

 Hana Kolářová nar. 20.4. 1956

Mgr. Petra Rychetská nar. 14.12. 1978

Funkční období těchto členů správní rady je deset let.

Po uplynutí výše uvedeného funkčního období prvních členů správní rady bude nadále správní rada pětičlenná a způsob jejího ustanovení upravuje následující bod těchto stanov.

Tři členové správní rady budou do své funkce jmenováni výkonným výborem, další dva členové budou voleni shromážděním členů.

Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů. Každý člen správní rady má jeden hlas. Správní rada je usnášeníschopná pouze v případě, kdy se jejího zasedání účastní všichni členové správní rady (platí pro první správní radu) nebo v případě, kdy se tohoto zasedání účastní alespoň tři členové, kteří byli do své funkce jmenováni (platí pro druhou a následující správní radu). Správní rada volí ze svého středu prezidenta, viceprezidenta a sekretáře klubu.

5. Zasedání správní rady se koná nejméně jedenkrát čtvrtletně. Správní radu svolává prezident klubu.

6. Správní rada:

a) odpovídá za správné vedení účetnictví,

b) může zakládat odborné komise, za jejichž činnost odpovídá,

c) řeší pracovněprávní otázky,

d) uděluje souhlas se vznikem členství nového člena dle čl. III. 4,

e) hospodaří s majetkem klubu,

f) schvaluje stanovy a vnitřní normy klubu, jejich změny a novelizace,

g) ukládá disciplinární opatření,

h) rozhoduje o vyloučení člena,

i) uděluje souhlas s převodem členství dle čl. III. 3.,

j) stanoví případné poplatky za převod členství dle čl. III. 3.,

k) schvaluje účetní závěrku klubu,

l) určuje koncepci, formy a cíle klubu, konkretizuje jeho činnost na příští období,

m) schvaluje rozpočet klubu,

n) stanoví výši a splatnost členských příspěvků a poplatků,

o) rozhoduje o zrušení klubu,

p) jmenuje likvidátora klubu,

q) rozhoduje o všech ostatních otázkách činnosti klubu, které nespadají do pravomoci ostatních orgánů klubu.

r) sjednává podmínky užívání hřiště s jeho provozovatelem.

s) zřizuje odborné komise a rozhoduje o členské účasti v nich

7. Viceprezident přebírá pravomoci prezidenta v době jeho nepřítomnosti

8. Klub navenek zastupuje prezident či viceprezident spolku nebo společně tři členové spolku.

9. Funkce člena správní rady zaniká:

a) dnem doručení písemného odstoupení z funkce do sídla klubu,

b) dnem odvolání ze strany výkonného výboru,

c) smrtí či prohlášením za mrtvého,

d) dalšími způsoby, které stanoví zákon nebo tyto stanovy.

10. Správní rada je statutárním a výkonným orgánem klubu.

11. Členové správní rady klubu mají právo vzdát se dobrovolně kdykoliv své funkce. Funkce člena orgánu zanikne dnem, kdy bylo oznámení o vzdání se funkce doručeno do sídla klubu.

12. Není-li dále stanoveno jinak, může být člen orgánu klubu ze své funkce kdykoli bez uvedení důvodu odvolán subjektem, do jehož pravomoci náleží jeho volba nebo jmenování. Rozhodnutí o odvolání musí být písemné a musí být doručeno dotčenému členovi orgánu klub. Funkce člena správní rady zaniká okamžikem doručení rozhodnutí o odvolání.

Článek X.

Výkonný výbor

Pomocným výkonným orgánem GD je výkonný výbor. Výkonný výbor má tři členy s funkčním obdobím na dobu neurčitou. Prvními členy výkonného výboru jsou zakladatelé spolku: Ing. Petr Kolář nar. 4.10. 1951

Hana Kolářová nar. 20.4. 1956

Mgr. Petra Rychetská nar. 14.12. 1978

Členy výkonného výboru mohou být pouze členové klubu. Jejich členství vzniká buď kooptací nebo jmenováním ze strany subjektu, od kterého GD odvozuje své právo na užívání golfového resortu. Pro zánik členství ve výkonné radě se použijí přiměřeně ustanovení o zániku členství ve správní radě dle bodu 9.čl.IX/ těchto stanov s tím, že odvolatelem z této funkce je v tomto případě společnost - GHP, s.r.o., IČO: 03460746 (dále též GHP).

Členové výkonné rady, mohou kooptovat náhradní členy. O možnosti kooptovat náhradního člena výkonného výboru rozhoduje tento výbor prostou většinou hlasů všech členů výkonného výboru, která současně určí, kterého člena výboru kooptovaný člen nahradí. Kooptovanému členu výkonného výboru vznikne funkce člena výkonného výboru okamžikem jeho schválení subjektem, od kterého klub odvozuje své právo na využívání golfového resortu, ve kterém klub zajišťuje svoji činnost - GHP, s.r.o., IČO: 03460746 (dále též GHP). Výkon funkce člena správní rady je slučitelný s výkonem funkce člena výkonného výboru.

Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu výkonného výboru, který zastupuje výkonný výbor navenek. Funkce předsedy výkonného výboru a presidenta, vicepresidenta či sekretáře klubu je slučitelná.

Jednání výkonného výboru svolává jeho předseda nejméně jedenkrát ročně. Výkonný výbor projednává a

rozhoduje ve všech záležitostech, které mu jsou vyhrazeny stanovami klubu, resp. k jejichž vyřízení dostal

pověření od správní rady.

Výkonný výbor:

- vyjadřuje se k hospodaření klubu

- dává správní radě podněty a vyjádření k činnostem klubu

- plní úkoly, které mu ukládá správní rada

- po uplynutí funkčního období prvních členů správní rady volí prostou většinou všech svých členů nové tři členy

správní rady.

K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výkonného výboru.

O jednání výkonného výboru a o přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda výkonného výboru a jeden ze členů výkonného výboru.

Článek XI.

Shromáždění členů

1. Shromáždění členů je poradním orgánem správní rady GD. Shromáždění členů je svoláváno správní radou nejméně jedenkrát ročně. Správní rada je povinna svolat shromáždění členů, pokud o to požádá nejméně dvě třetiny všech členů, kteří mají hlasovací právo. Místo, čas a program shromáždění musí být oznámeny písemně, a to formou vyvěšení pozvánky, obsahující tyto náležitosti, v sídle GD nejméně 14 dní předem.

2. Shromáždění členů projednává a poskytuje doporučení správní radě GD zejména v těchto záležitostech:

- název, sídlo, znak a jiná symbolika GD

- vstup a členství v jiných spolcích a organizacích

- jmenování čestných členů GD.

- ostatní záležitosti, které mu jako předmět rozhodování vyhradí správní rada

- volí ze svých řad dva členy správní rady (platí pro druhé a další funkční období)

3.Shromáždění členů je usnášeníschopné, účastní-li se ho nejméně nadpoloviční většina všech členů GD.

4.Pozvánka na Shromáždění členů nemusí být doručována jednotlivě a stačí její vyvěšení ve veřejných prostorách GD


Článek XII.

Zásady hospodaření klubu

1. Klub je samostatnou spolkovou korporací s vlastním rozpočtem.

2. Získané finanční prostředky používá klub výhradně pro spolkovou činnost včetně správy spolku k naplnění cílů stanovených v těchto stanovách.

3. Zdrojem příjmů klubu jsou zejména:

a) příspěvky a dotace od vlastních členů,

b) dary a příspěvky,

c) příjmy z vlastních organizovaných akcí a turnajů,

d) příjmy z tréninkové činnosti,

e) výnosy z veřejných sbírek a účelových dotací,

f) sponzorské dary a dotace,

g) příjmy z reklamní a propagační činnosti,

h) příjmy z přednáškové, publikační a lektorské činnosti apod.

4. Klub hospodaří podle rozpočtu schváleného správní radou.

5. Klub odpovídá za své závazky pouze do výše majetku klubu.

6. Zásady hospodaření a administrativa klubu může být dále upravena interní směrnicí klubu.

Článek XIII.
Řešení sporů

Případné spory, nesrovnalosti či neshody mezi klubem, orgánem klubu, členem, bývalým členem, či třetí osobou, týkající se záležitostí klubu, budou prioritně řešeny smírčí cestou. Předtím, než kterákoli dotčená strana zahájí soudní řízení ve sporu s klubem, orgánem klubu, členem, bývalým členem, či třetí osobou, je povinna zahájit s druhou stranou smírčí řízení. Výzvu k zahájení smírčího řízení je třeba prokazatelně zaslat druhé straně s návrhem na osobní jednání v dané věci. Zúčastněné subjekty jsou povinny se pokusit o vyřešení sporné otázky formou jednání.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Výklad stanov poskytuje správní rada klubu.

2. Věci neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a platnými vnitřními normami klubu.

V Dolní Dobrouči dne 5.12.2019