Provozní řád / Návštěvní řád

OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Provozní řád vymezuje povinnosti, které musí návštěvníci i členové  golfového areálu GOLF DOBROUČ (dále jen GD) dodržovat za účelem jejich bezpečnosti a spokojenosti. 

 • Každý svým vstupem do areálu golfového resortu vyjadřuje svůj souhlas být vázán právy a povinnostmi tohoto Provozního řádu. 

 • Za návštěvníka je považován každý hráč golfu, jeho doprovod, diváci, návštěvníci klubovny i osoby areálem procházející.

 • Golfový areál je ohraničen elektrickým ohradníkem a tabulemi umístěnými ve vstupech do golfového areálu.

 • Odpovědná osoba je majitel areálu, manager, marshal, rozhodčí, akreditovaný trenér, greenkeeper, recepční a ostraha.

PROVOZ AREÁLU

 • Areál je pro návštěvníky přístupný pouze v provozní době.

 • Aktuální provozní doba může být změněna provozovatelem v závislosti na ročním období, stavu počasí a hřiště. Aktuální informace jsou k dispozici na recepci a na internetových stránkách www.golfdobrouc.cz.

 • Odpovědné osoby májí právo vyžadovat po všech návštěvnících dodržování provozního řádu. V případě neuposlechnutí, nebo opakovaného porušení provozního řádu má právo vyhostit návštěvníka z areálu GD.

 • Odpovědné osoby golfového areálu mají právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uzná-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví a zamezení škod.

 • V celém areálu je zakázáno nechávat děti mladší 10-ti let bez dozoru.

 • Do areálu není umožněn přístup se psy.

 • Areálem je zakázáno jet na kole, lze ho vést.

 • K výuce golfu jsou v celém areálu oprávněni pouze osoby se smluvním vztahem ke GD, popř. po dohodě s manažerem GD.

 • Výuka dospělých klientů, nebo placená činnost v rámci komerčních akcí podléhá schválení manažera GD.

KLUBOVNA

 • Do klubovny není povolen vstup s bagem (ani vozíkem).

 • Do klubovny není povolen vstup s kočárkem, pouze na terasu.

 • Kouření je v klubovně zakázáno.

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

 • Návštěvník, který není účastníkem golfové hry (ani doprovodem) nesmí vstoupit do hřiště. 

 • Pro návštěvníky platí přísný zákaz zvedání golfových míčů.

 • Na hřiště je zakázán vjezd s dětskými kočárky. 

 • Návštěvníkům není umožněn vstup se psy.

 • Návštěvníci využívající k pohybu na hřišti buggy činí takto na vlastní nebezpečí a za veškeré škody způsobené touto činností nesou plnou odpovědnost.

POVINNOSTI HRÁČE

 •  Všichni hráči jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců areálu GD.

 • Před užíváním golfového areálu je každý hráč povinen nahlásit se na recepci a nečleni klubu dopředu zaplatit hrací poplatek.

 • Hráč a doprovod hráče vstupuje na hřiště na vlastní nebezpečí.

 • Hráč je povinen dodržovat rezervovaný čas teetime. Na odpaliště 1. jamky se dostaví nejpozději 10 minut před zahájením své hry.

 • Hry na hřišti se může účastnit pouze hráč se zelenou kartu s HCP 54 a nižším. Dále hráč, který ji dosud nezískal, ale již úspěšně složil zkoušku golfové způsobilosti, případně hraje s profesionálním trenérem nebo garantem. Ten zodpovídá za dodržování tempa hry a chování hráče. Provozovatel si vyhrazuje právo povolení výjimky.

 • Hráč je povinen kdykoli během hry se prokázat dokladem opravňujícím ho ke hře. Pokud hráč není schopen prokázat se takovým dokladem, může být odpovědnou osobou vyloučen z další hry bez náhrady. Členové klubu se prokazují platným členským průkazem.

 • Děti mladší 14-ti let mohou hrát pouze v doprovodu dospělé osoby (výjimku tvoří turnaje).   

 • Hráč i jeho doprovod musí být vhodně oblečení tzn. tričko s límečkem, nebo golfové tričko se stojáčkem. Nejsou dovoleny kalhoty typu blue jeans, joggingové oblečení, pánská trička bez rukávu a pánské sportovní trenýrky a dámská trička s úzkými ramínky (tílka).

 • V celém areálu nesmí být používána obuv s ocelovými spikes. Na travnaté plochy lze vstoupit pouze se sportovní obuví. V případě nedodržení provozního řádu nebude hráči vstup na hřiště a driving range umožněn, případně bude z areálu GD vykázán bez náhrady. Pravomoc rozhodnout májí v tomto bodě odpovědné osoby areálu GD. 

 • Hráči nesmí obtěžovat své okolí nadměrným hlukem, vyzváněním mobilních telefonů a chováním neslučujícím se s golfovou etikou a dobrými mravy. 

 • Hráč je povinen respektovat místní pravidla, dodržovat pravidla hry a chování, tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení sloužících k orientaci při hře (informační tabule, kolíky vyznačující vzdálenosti či překážky, značky na odpalištích, lavičky aj.)

 • Hráč je povinen vracet vyseknuté drny, uhrabávat bunkery, vypichovat stopy po míči na jamkovištích a nevjíždět s golfovým vozíkem na odpaliště, do prostoru mezi bunkery a greeny. 

 • Není dovoleno používat drivingové míče mimo cvičný areál. Při porušení těchto pravidel májí odpovědné osoby právo ukončit okamžitě jeho hru.

 • Hráč dodržuje plynulost hry a časové limity na jednotlivých jamkách. Časový limit hry na 9 jamek je 2 h 30 min, pro hru na 18 jamek je 5 h. Návštěvníci jsou povinni dodržovat tempo hry. Dále jsou povinni respektovat pokyny marshalla. Marshall upozorní hráče na pomalou hru a má právo požádat o zrychlení hry. Kvůli plynulosti hry může marshall nařídit přesunutí následujícího flightu dopředu, popřípadě vynechání jamky. Hráč nebo skupina hráčů jsou povinni pustit před sebe rychlejší hráče, pokud mají před sebou jednu nebo více volných jamek.

 • V případě přerušení déle jak 60 min mohou hráči požádat na recepci o náhradu. Nárok na novou hru získává hráč, který nedohrál 5 a více jamek s platností 7 dnů. Recepce posoudí udělení "bouřka fee" na 9 ev. 18 jamek.

 • Hráči dodržují sled jednotlivých jamek. 

 • Hráči jsou povinni dodržovat bezpečnost na hřišti, zejména neodpalovat míček, pokud by mohlo dojít k ohrožení předcházejícíhi flightu. 

 • Pokud letí míč směrem k jiným hráčům, upozorní na něj hlasitým voláním "FORE" (fór), a to i v případě, že se nejedná o jeho vlastní míč.

 • Při hře na vzdálenost kde mají zhoršený výhled nebo nevidí, ev. v případě, že jsou před nimi v dosahu hry další účastníci, jsou povinni se přesvědčit, zda jejich počínání nezpůsobí škodu nebo zdravotní újmu a podle toho jednat.

 • Hráči využívající k pohybu na hřišti buggy činí takto na vlastní nebezpečí a za veškeré škody způsobené touto činností nesou plnou odpovědnost.

ZÁSADY PRO PŮJČOVÁNÍ GOLFOVÝCH VOZÍKŮ/BUGGY

 • Minimální věk hráče/řidiče 15 let. 

 • Je zakázáno řídit buggy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek.

 • Počet osob ve vozíku - maximálně 2 osoby.

 • Pohyb s buggy na hřišti je povolen pouze po zpevněných cestách nebo po fairwayích.

 • Hráči/řidiči jsou povinni respektovat informační systém na hřišti vymezující zákaz vjezdu vozíků.

 • Není-li v blízkosti greenu cesta pro buggy, nevjíždějte do vzdálenosti menší než 30 metrů od jednotlivých greenů.

 • Hráči jsou povinni dodržovat bezpečnou rychlost.

 • Hráč/řidič buggy odpovídá provozovateli za škody na buggy způsobené nesprávnou manipulací. 

 • Hráč je povinen oznámit závadu na buggy v recepci.

 • Hráč/řidič je odpovědný za škody na majetku či zdraví způsobené sobě či třetím osobám nesprávnou manipulací.

 • Hráč/řidič je povinen uhradit poplatek za zapůjčení buggy před hrou na recepci a opatřit buggy visačkou označující uhrazení poplatku.

 • Hráč/řidič je povinen po ukončení hry odstavit buggy na určeném místě a odevzdat klíček od buggy na stejném místě, kde byla buggy zapůjčena.

 • Hráč/řidič je povinen pohybovat se s buggy pouze v areálu golfového hřiště.

 • Při porušení výše zmíněných bodů bude hráči/řidiči odebrána buggy a bude vyloučen ze hry bez náhrady    

PLATNOST A ÚČINNSOT PROVOZNÍHO ŘÁDU

 • Každý návštěvník či hráč souhlasí vstupem do areálu s tímto provozním řádem a bere na vědomí, že v případě nedodržení tohoto provozního řádu nese plnou osobní odpovědnost za jeho nedodržení a vystavuje se uplatnění sankcí tímto provozním řádem specifikovaných.

Tento provozní řád byl schválen majitelem arálu GOLF DOBROUČ a nabývá účinnosti dnem vydání dne 1.6.2020.