Přihláška

Těší nás Váš zájem stát se členem klubu Golf Dobrouč. Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám zašleme

 e-mail s bližšími informacemi o platbě.  

Děkujeme...


Přihlášku nám můžete poslat pomocí formuláře nebo vyplněnou přihlášku pro tisk z přiloženého souboru elektronicky na e-mail: rychetska@golfdobrouc.cz.Chcete-li, můžete si stáhnout přihlášku a poslat ji e-mailem: rychetska@golfdobrouc.cz.

* Žadatel o členství v Golf Dobrouč souhlasí, že se seznámil se Stanovami klubu a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

* Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění v níže uvedeném rozsahu ve formě elektronické databáze. Souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb. v platném znění pro potřeby klubu.

* Souhlasím s tím, že zpracovatel Golf Dobrouč je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence České golfové federace a provozovateli hřiště. Prohlašuji, že jsem byl(a) poučen(a) o svém právu přístupu k údajům a právu na jejich opravu, jakož i o právu požadovat vysvětlení a nápravu v případě zpracování údajů v rozporu s ochranou soukromí a osobního života nebo se zákonem. Byl(a) jsem poučen(a) o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a s jejich poskytnutím souhlasím.